Novas
rsz logososcompos

(Anexo 2) A XERENTE DE XESTIÓN INTEGRADA

DA ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO .

Hospital Clínico

Choupana s/n, c.p. 15707

Santiago de Compostela.

 

D/...................................................... con D.N.I. nº ........................e domicilio a efectos de notificación en ...................................................................................................................., doente desta área sanitaria pendente de recibir unha cita médica na sanidade pública para a realización da proba diagnóstica, .................................................................... prescrita polo servizo de .................................................................

 

Comucalle:

Que no servizo de cita previa, me indican que non me poden dar a devandita cita, que xa me avisarán, ou me derivarán a un centro concertado, vulnerando o meu dereito a ter unha citación no prazo indicado polo persoal facultativo, aumentado o sufrimento que xera a miña enfermidade, e ocasionándome un empeoramento na calidade de vida.

 

Solicítalle:

Que se me dea a citación correspondente na Sanidade Pública, seguindo a correspondente indicación do/a facultativo/a que o solicita.

 

De non recibir resposta, veréime na obriga de iniciar as correspondentes denuncias.

 

En ......................a ....... de ................., do 2015.

Asdo./ .....................................................

 

 

 

2. Reclamación da Solicitude de Probas Diagnósticas.

 

Descarga o documento aquí