Novas
rsz logososcompos

(Anexo 1) A XERENTE DE XESTIÓN INTEGRADA

DA ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO .

Hospital Clínico

Choupana s/n, c.p. 15707

Santiago de Compostela.

 

D/Dª...................................................... con D.N.I. nº ........................e domicilio a efectos de notificación en ...................................................................................................................., doente desta Área Sanitaria e pendente de recibir unha cita médica, (primeira cita ou revisión) na consulta de ................................................................................. no CHUS e dentro da Sanidade Pública ................................................................... prescrita por (médica/o de familia, ou FEAS hospital)................................................................

 

Comucalle:

Que no servizo de cita previa, me indican que non me poden dar a devandita cita, que xa me avisarán, ou me derivarán a un centro concertado, vulnerando o meu dereito a ter unha citación no prazo indicado polo persoal facultativo, aumentado o sufrimento que xera a miña enfermidade, e ocasionándome un empeoramento na calidade de vida.

 

Solicítalle:

Que se me dea a citación correspondente na Sanidade Pública, seguindo a correspondente indicación do/a facultativo/a que o solicita.

 

De non recibir resposta, veréime na obriga de iniciar as correspondentes denuncias.

 

En ......................a ....... de ................., do 2015.

Asdo./ .....................................................

 

 

 

1. Reclamación da Solicitude de Cita Médica.

 

Descarga modelo de solicitude